Barcaffè

Nagradne aktivacije

Pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju „Barcaffe florista kompost nagradni natječaj“

Članak 1. Opće odredbe

1.1. Organizator nagradnog natječaja “BARCAFFE FLORISTA KOMPOST NAGRADNI NATJEČAJ” (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj) je Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011 (u daljnjem tekstu: Organizator) za brend Barcaffè Espresso. Nagradni natječaj u ime i za račun Organizatora organizira i provodi Conor komunikacije d.o.o., Sveti Duh 120a, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB:92504089985 (u nastavku Agencija).

1.2. Nagradni natječaj nije nagradna igra u smislu odredbi članka 2. i 3. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/2010), u vezi s člankom 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/2009, 35/2013, 158/2013, 41/2014, 143/2014).

1.3. Prijavom na Nagradni natječaj sudionik (kako je taj pojam određen u članku 3. stavku 3.1. ovih Pravila) u cijelosti prihvaća ova Pravila.

1.4. Način na koji sudionik koristi platformu/e treće strane podliježe uvjetima i odredbama koji se nalaze na takvoj stranici. Organizator isključuje bilo kakvu odgovornost u slučaju da se sudionik ne pridržava uvjeta i odredaba platforme (platformi) treće strane.

1.5. Sudjelovanje u Nagradnom natječaju ni na koji način nije povezano s tvrtkom Meta Platforms, Inc. Podaci i informacije koje zatraži Organizator, neće biti dostavljeni tvrtki Meta Platforms, Inc. Za sva pitanja u vezi sudjelovanja u nagradnom natječaju obratite se na e-mail [email protected].

1.6. Ova Pravila Nagradnog natječaja objavljena su na službenom mrežnom mjestu  Organizatora (www.barcaffe.hr) i Barcaffe Espresso Instagram profilu putem Linktree poveznice https://linktr.ee/barcaffeespresso s datumom objave: 18. 5. 2023.

Članak 2. Trajanje i svrha provođenja Nagradnog natječaja

2.1. Nagradni natječaj priređuje se i provodi u svrhu:

 • promidžbe Organizatora i njegove djelatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti, uključujući slanje newslettera i drugih obavijesti o aktualnostima Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011 (kao npr. informativne ponude, obavijesti o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama, natječajima i drugim marketinškim akcijama), te uz povremeno provođenje općenite nepersonalizirane (anonimne) analize i statističke obrade prikupljenih podataka u cilju daljnjih poboljšanja usluga Organizatora te internet i drugih oblika informiranja (SMS, telefonski, na adresu stanovanja…);
 • unapređenja promocije i plasmana proizvoda Organizatora u prodajnim objektima.

2.2. Nagradni natječaj organizira se i provodi diljem Republike Slovenije, Republike Hrvatske, Republike Srbije u razdoblju od 18. svibnja 2023.do 25. svibnja 2023. godine.

Članak 3. Pravo sudjelovanja

3.1. Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju ima svaka fizička osoba starija od 18 godina s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji ukoliko ispunjava sve uvjete za sudjelovanje utvrđene ovim Pravilima (dalje u tekstu: sudionik). Sudionik za sudjelovanje u nagradnom natječaju mora imati profil koji odgovara stvarnom identitetu sudionika . Ukoliko profil ne odgovara stvarnom identitetu sudionika te ukoliko sudionik ne odgovori na privatnu poruku Organizatora u roku od 48 sata, Organizator zadržava pravo istoga isključiti diskrecijskom odlukom temeljem razumnih razloga i opravdane sumnje da se ne radi o stvarnom identitetu. Sudionici mogu otkazati svoje sudjelovanje u bilo kojem trenutku do kraja nagradnog natječaja slanjem zahtjeva za otkazivanje na [email protected] U tom slučaju sudionik se isključuje iz natječaja i njegovi podaci se odmah brišu.

3.2. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju osobe zaposlene kod Organizatora, Agencije i njihovih povezanih društava te članovi njihove uže obitelji (bračni drug, izvanbračni partner, braća, sestre, roditelji, djeca i s njima zakonski izjednačene osobe), kao ni druge osobe koje na bilo koji način sudjeluju pri izvođenju nagradnog natječaja.

Članak 4. Način sudjelovanja u Nagradnom natječaju

4.1. U Nagradnom natječaju pet (5) sudionika ima mogućnost osvojiti po jednu nagradu. U Nagradnom natječaju sudionik sudjeluje na Instagram profilu Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso, https://www.instagram.com/barcaffeespresso/ ) na način da u svom komentaru ispod objave Nagradnoga natječaja napiše svoj vlastiti, originalan i kreativan odgovor na zadano nagradno pitanje u tekstu objave  (u daljnjem tekstu: Prijava). U nagradnom natječaju sudionik može sudjelovati sa samo jednom prijavom. U slučaju većeg broja Prijava istog sudionika, u obzir će se uzeti samo vremenski najranije objavljena Prijava.

4.2. Dobitnik je onaj sudionik koji je napisao najkreativniji komentar na zadanu temu pojedinog natječaja, čiji je odgovor stručni žiri Organizatora proglasio najkreativnijim.

4.3. Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku poništiti prijavu sudionika u sljedećim slučajevima:

 • prijave sudionika za koje se utvrdi da nisu ispunili sve kriterije potrebne za kvalifikaciju za nagradni natječaj,
 • prijava i/ili komentar nije djelo sudionika koji ga prijavljuje. U slučaju sumnje, sudionik je dužan odgovoriti u roku od 24 sata na upit Organizatora i pružiti relevantan dokaz,
 • prijave sudionika koji se koriste lažnim podacima ili lažnim profilima,
 • prijave sudionika čiji su sadržaji uvredljivi ili na drugi način neprimjereni.

Organizator će diskvalificirati sudionika ili dobitnika ukoliko utvrdi da je isti dao neistinite, lažne ili tuđe osobne podatke, kao i ako utvrdi da se radi o maloljetnoj osobi.

4.4. Stručni žiri će, prema vlastitoj diskreciji, izabrati dobitnike, i to na temelju kriterija:

1. Značenje i tema poruke

2. Jasnoća poruke

3. Kreativnost odgovora

4. Kompatibilnost poruke s brendom Barcaffè

Odluka stručnog žirija o dobitnicima je finalna te ne postoji mogućnost pritužbe.

Stručni žiri će činiti tri predstavnika Organizatora.

4.6. Stručni žiri će uzeti u obzir samo one prijave koje uvažavaju pozitivne vrijednosti koje promovira robna marka Barcaffe.

4.7. Kupnja proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

4.8. Organizator je ovlašten prema vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku ukloniti bilo koju prijavu te diskvalificirati i isključiti iz natjecanja bilo kojeg sudionika, uključujući dobitnike od trenutka proglašenja do trenutka preuzimanja nagrade, ako postupa/ju protivno važećim pravnim propisima, ovim Pravilima i/ili opće prihvaćenim etičkim normama ili ako svojim postupanjem narušava ugled ili šteti interesima Organizatora, uključujući, između ostalog, u slučaju sumnje na prijevarno postupanje sudionika odnosno dobitnika ili u slučaju zaprimanja obavijesti ili zahtjeva trećih osoba u vezi s povredom njihovih prava uslijed bilo koje prijave na Nagradni natječaj od strane sudionika.

4.9.  Organizator ne preuzima odgovornost za:

 • bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta nagradnog natječaja od strane sudionika u nagradnom natječaju ili trećih osoba,
 • neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u nagradnom natječaju,
 • (ne)točnost i (ne)ažuriranost podataka koje pošalju sudionici u nagradnom natječaju,
 • za osobne podatke koje sudionik učini dostupnima drugim sudionicima nagradnog natječaja ili trećim osobama na bilo koji način, te za korištenje tako dostavljenih podataka od strane drugih sudionika ili trećih osoba,
 • za bilo kakve incidente ili ozljede koje bi nastale zbog korištenja (uporabe i/ili konzumiranja) dodijeljenih nagrada,
 • organizator ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju nepravilnog rada interneta, (ne)funkcioniranja i ostale aktivnosti društvenih mreža ili (ne)funkcioniranja elektroničke pošte, telefonskih linija ili ostalih uređaja koji omogućuju provedbu ovog natječaja; organizator također nije odgovoran ako jedan ili više sudionika ne može pristupiti internetskoj stranici ili sudjelovati u natječaju zbog bilo kojeg razloga ili tehničke greške povezane s radom mreže,
 • organizator ne preuzima odgovornost za zarazu računala virusima ili za upad treće osobe u računalo sudionika natječaja te za posljedice povezivanja sudionika s mrežom putem internetske stranice; organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu prouzročenu sudioniku, njegovoj računalnoj opremi, pametnom telefonu ili podatcima pohranjenim na tim uređajima te za osobne i profesionalne posljedice koje mogu sudionicima iz toga proizići,
 • okolnosti i situacije za koje je ovim pravilima isključena odgovornost Organizatora, odnosno za koje je definirana odgovornost sudionika ili dobitnika.

4.10. U slučaju zahtjeva trećih osoba prema Organizatoru da prijava određenog sudionika povrjeđuje bilo koja njihova prava, posebice, prava osobnosti, uključujući prava privatnosti odnosno pravo na zaštitu osobnih podataka ili prava intelektualnog vlasništva, sudionik o čijoj je prijavi riječ obvezuje se nadoknaditi Organizatoru svu štetu koju Organizator pretrpi uslijed takvih zahtjeva trećih osoba, uključujući iznose izrečenih kazni, dosuđene naknade štete i/ili troškova vođenja odgovarajućih pravnih postupaka te troškova pravnog zastupanja.

Članak 5. Nagrada

5.1. Pet sudionika Prijavama čije prijave stručni žiri ocjeni najkreativnijima, a koji ispunjavaju sve uvjete za sudjelovanje navedene u ovim Pravilima, dobit će po jednu sljedeću nagradu:

5 x Florista kompost - 10,00€ s PDV-om

(u daljnjem tekstu: Nagrada).

5.2.Stručni žiri će dobitnike izabrati u roku  5  dana od isteka zadnjeg dana trajanja ovog nagradnog natječaja definiranog u članku 2. Stavak 2.2. ovih Pravila.

5.3. Dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugu nagradu. Nagrada nije prenosiva na druge osobe i ne može se zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

5.4. U Republici Hrvatskoj, prema važećem zakonodavstvu, nagrade u ovom Nagradnom natječaju ne podliježu oporezivanju porezom na dobit i dohodak. Za dobitnika nagrade ne nastaje nikakva porezna obaveza, temeljem primitka nagrade definirane ovim člankom.

5.5. Organizator i Agencija, kao i druge osobe koje sudjeluju u provedbi nagradnog natječaja, ne odgovaraju za eventualnu štetu koja bi proistekla iz Nagrade.

Članak 6. Obavijest o Nagradi i preuzimanje Nagrade

6.1. Organizator će dobitnike Nagradnog natječaja obavijestiti o dobitku nagrade u komentaru ispod objave nagradnog natječaja u svibnju 2023. na Instagram profilu Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso, https://www.instagram.com/barcaffeespresso/) .

6.2. Organizator će obavijestiti dobitnike o dobitku nagrade u odgovoru na dobitni komentar (Prijavu) u roku od pet (5) radnih dana od završetka Nagradnog natječaja i pozvati dobitnike da se jave Organizatoru u roku od narednih deset (10) dana putem direktne Instagram poruke na Instagram računu Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) te će ih Organizator u izravnoj komunikaciji obavijestiti o svim detaljima oko preuzimanje nagrade. U protivnom će se smatrati da su se dobitnici odrekli prava na nagradu.

6.3. Sve obveze Organizatora  prema dobitnicima prestaju u trenutku predaje nagrade, odnosno isteka roka za preuzimanje iste.

6.4. Dobitnik izričito dopušta objavu svog imena i prezimena u objavama Organizatora, koje će biti namijenjene informiranju javnosti o rezultatima nagradnog natječaja. Ukoliko dobitnik ne odgovori u roku od  deset (10) dana od primitka obavijesti o primljenoj nagradi i ne dostavi Organizatoru sve tražene podatke: Ime, prezime i adresu, pojedinačna nagrada neće biti dodijeljena. Organizator zadržava pravo predaje nagrade dobitniku u roku od trideset (30) dana od primitka traženih podataka od dobitnika koji mora preuzeti nagradu najkasnije u roku od petnaest (15) dana od poziva za preuzimanje nagrade. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u navedenom roku, smatra se da nema namjeru preuzeti nagradu.

Članak 7. Pravo iskorištavanja intelektualnog vlasništva

7.1. Sadržaj i svi dijelovi internetskih stranica Organizatora, kao i Facebook i Instagram profil Organzatora (dalje: materijali) mogu biti zaštićeni autorskim pravom ili drugim odgovarajućim pravima intelektualnog vlasništva. Sva takva prava u cijelosti pridržavaju Organizator i eventualni drugi nositelji. Materijali su dostupni za pristup i pregledavanje, odnosno drugo osobno i nekomercijalno korištenje, ali njihovo preuzimanje, umnožavanje (reproduciranje, odnosno kopiranje), objavljivanje, distribuiranje ili bilo koje drugo korištenje u komercijalne svrhe, bilo u cijelosti bilo djelomično, nije dopušteno bez prethodnog izričitog dopuštenja Organizatora.

7.2. Svaki sudionik prijavom svog komentara na Nagradni natječaj jamči da ima sva prava na Komentaru, uključujući posebice autorsko pravo, te da je ovlašten raspolagati tim pravima u korist Organizatora sukladno odredbama ovog stavka. Svaki sudionik zadržava moralna autorska prava na svojem/im komentaru/ima koji/e prijavi na Nagradni natječaj. Pritom, prijavom svog komentara na Nagradni natječaj sudionik daje Organizatoru isključivo, sadržajno, vremenski i teritorijalno neograničeno pravo iskorištavanja komentara na svaki mogući način bez plaćanja za to sudioniku ikakve naknade, sa ili bez navođenja njegova/njezina imena i prezimena odnosno nadimka pod kojim je prijavio/la komentar te ikakvih dodatnih dopuštenja sudionika, u svrhe organizacije, provođenja i izvršenja ovog Nagradnog natječaja, kao i u svrhu marketinških i  promotivnih potreba Organizatora za njegove brandove u svim kanalima komunikacije i na svim materijalima i podlogama.

7.3. Za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja Organizator ima pravo objaviti screenshot na službenom Instagram profilu Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) i Facebook stranici (Barcaffe Espresso (SI), Barcaffe Espresso (HR), Barcaffe Espresso (RS)), koji prikazuje komentar sudionika ispod objave koja je dio Natječaja (iz članka 2.), na što sudionik izričito pristaje prihvaćanjem ovih Pravila.

Članak 8. Obrada i zaštita osobnih podataka

8.1. Organizator, kao voditelj zbirke osobnih podataka sudionika i dobitnika nagradnog natječaja, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja i dobitnika nagrada isključivo u svrhu provođenja nagradnog natječaja i promotivne svrhe Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011 u koje je ovaj nagradni natječaj organiziran, sukladno ovim Pravilima.

Prilikom prijave u nagradni natječaj, na poseban upit Organizatora, sudionik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju suglasnost za korištenje danih obveznih osobnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatiziranu obradu osobnih podataka i personalizirani pristup sudioniku, korištenje od strane povezanih društava Organizatora itd) te će, ako želi, dati i druge, dodatne osobne podatke za korištenje i obradu u točno navedene te druge svrhe.

Tako danu privolu sudionik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora ili na [email protected].

8.2. Organizator obrađuje sljedeće osobne podatke (u daljnjem tekstu: osobni podaci) u svrhe organizacije, provođenja i izvršenja Nagradnog natječaja (u daljnjem tekstu: Svrha/e):

(a) u odnosu na Sudionike: ime i prezime odnosno nadimak sudionika pod kojim je njegov/njen profil registriran na Instagramu s kojeg je ostavio/la Komentar/e – u Svrhu sudjelovanja u Nagradnom natječaju;

(b) u odnosu na osobu koju sudionik označi u sklopu svoje Prijave: ime i prezime odnosno nadimak označene osobe pod kojim je profil te osobe registriran na Instagramu – u Svrhu sudjelovanja u Nagradnom natječaju;

8.3. Pravna osnova za obradu osobnih podataka iz stavka 8.2. ovog članka izvršenje je obveza Organizatora iz svih nagradnih natječaja prema njegovim sudionicima i označenim osobama, uključujući dobitnike, a u smislu odredbe članka 6. stavka 1. točke (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (u daljnjem tekstu: GDPR) i to u svrhu organizacije, provođenja i izvršenja Nagradnog natječaja, kao i marketinške i promotivne potrebe Organizatora. Davanje tih osobnih podataka obavezno je jer bez toga nije moguće sudjelovanje sudionika u Nagradnom natječaju.

8.4. Osobni podaci sudionika odnosno dobitnika i označenih osoba mogu biti dostupni sljedećim kategorijama primatelja (u daljnjem tekstu: Primatelj/i) za uporabu u svrhe kompatibilne s gore određenim Svrhama u stavku 8.2. ovog članka, naime:

izvršiteljima obrade koji na temelju ugovornog odnosa pomažu Organizatoru u organizaciji, provođenju i izvršenju Nagradnog natječaja (posebno, primjerice, reklamne i marketinške agencije ili dostavne službe i sl.);

nadležnim tijelima u skladu sa zakonom.

8.5. Organizator koristi i obrađuje osobne podatke isključivo dostavljene od strane sudionika, te je isključivo sudionik odgovoran za točnost i ispravnost danih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni.

8.6 Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim osobnim podacima koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korištenje svojih osobnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe izravnog marketinga.

8.7. Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja osobnih podataka, sudionik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputi na dostavljenim promotivnim materijalima. Svi osobni podaci će biti zaštićeni primjenom primjerenih organizacijskih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno sukladno važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka.

8.8. Sudionik je informiran i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade osobnih podataka vrši preko izvršitelja obrade u EU ili van EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prijenos vršiti na zakonit način i odabrati izvršitelja obrade koji zadovoljava sve primjerene sigurnosne standarde koji jamče visoki stupanj zaštite osobnih podataka.

8.9. Sudionik  je svjestan i izričito se slaže da Organizator može povjeriti pojedinačne zadatke u vezi s obradom stečenih osobnih podataka ugovornom obrađivaču podataka Conor komunikacije d.o.o., Sveti Duh 120a, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB:92504089985. Ugovorni obrađivač podataka može obrađivati osobne podatke samo u okviru odobrenja ili naloga primljenog od Organizatora, u skladu s važećim zakonodavstvom i u svrhu provođenja nagradnog natječaja, u skladu s ovim Pravilima.

8.10. Osobni podaci se koriste i čuvaju do opoziva od strane sudionika sukladno ovim Pravilima, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

8.11. Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu osobnih podataka te ostvarivanju svojih prava, sudionik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora (www.barcaffe.hr).

8.12. Budući da se Nagradni natječaj odvija na društvenoj mreži Instagram, na obradu osobnih podataka od strane Instagrama (uključujući osobne podatke sudionika iz stavka 8.2. podstavka (a)) primjenjuju se pravila o zaštiti privatnosti i druge odredbe o obradi osobnih podataka korisnika Instagrama objavljeni na njegovim stranicama (primjerice u kontekstu bihevioralnog oglašavanja, uključujući profiliranje).

Članak 9. Otkaz ili prekid Nagradnog natječaja

9.1. U slučaju nastupanja okolnosti više sile, odnosno okolnosti koje Organizator nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, Organizator može otkazati ili prekinuti Nagradni natječaj, o čemu će obavijestiti sve sudionike odnosno dobitnike na Profilu i na svom službenom mrežnom mjestu (www.barcaffe.hr) odmah čim to bude moguće s obzirom na djelovanje okolnosti više sile.

9.2. U slučaju iz stavka 9.1. ovog članka Organizator ne odgovara sudionicima odnosno dobitnicima ni za kakvu štetu koja bi im mogla nastati uslijed takvog otkaza ili prekida Nagradnog natječaja ili u vezi s tim.

Članak 10. Rješavanje sporova

10.1. Odluka Organizatora o svim pitanjima vezanim uz Nagradni natječaj odnosno primjenu ovih Pravila konačna je i obvezuje sve sudionike odnosno dobitnike.

10.2. U slučaju spora između Organizatora i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 18. 5. 2023. godine

Organizator:

Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011

 
Sve novosti

Cookie policy

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku: